Tällberg Workshop in Botkyrka

Workshop in Botkyrka in cooperation with the Municipalities of Botkyrka and Nacka, and the County of Stockholm: Without a healthy “Million homes program” Sweden stops – The need for new local, regional and national interdependence (in Swedish).

Utan välmående miljonprogramsområden stannar Sverige – Behovet av nya lokala, regionala och nationella samspel

Investeringsbehoven i miljonprogramsområdena är på flera håll så överväldigande att befintliga företags- och finansieringsmodeller, både inom det offentliga och inom den privata sektorn, inte räcker till. Risken är därför stor att vi från ett samhälleligt perspektiv kommer se en betydande underinvestering i upprustningen av dessa områden, såväl vad gäller fysisk upprustning som investeringar i sociala förbättringar.

Allt för stora värden faller i dagsläget mellan stolarna – mellan organisatoriska gränser, utanför budgetar, utanför befintliga myndighetsansvar. Detta gäller framförallt de stora möjliga sociala vinsterna från en upprustning, som i dagsläget i stor del betraktas som “externaliteter” i bostadsinvesteringskalkyler.

Samtidigt är den arbetskraft som bor i miljonprogramsområdena nödvändig för att Sverige ska klara av att möta framtidens kompetensbehov. Denna kompetens, som nu i allt för hög grad är outnyttjad, kommer behöva matcha en bredare regional arbetsmarknad. Det blir därmed allt viktigare att sammanföra frågor om upprustning av lokala boendemiljöer med frågor om regionala arbetsmöjligheter och kompetensförsörjning.

Frågeställningen om den kommunala nivåns samspel med den regionala- och nationella nivån blir därmed helt central. Detta är samtidigt en fråga av betydligt bredare relevans för uppbyggnad av nya samhällssystem – där miljonprogrammen är en del.  Hur dessa samspel kan utformas är fokus för denna workshop.

Denna workshop samlade en bredd av olika aktörer till ett samtal om möjligheterna att i stor skala få till stånd såväl social som fysisk uppgradering av miljonprogramsområdena genom regionalt samarbete och nationell helhetssyn. Exempel på nya möjliga lokala angreppssätt från framför allt Stockholmsregionen utgjorde startpunkten. Specifikt lyftes sedan frågan om bl.a. regionala aktörers roll för att möjliggöra strategiska, organisatoriska, finansiella/ekonomiska och juridiska förändringar.

Mötet arrangerades av Tällberg Foundation i samarbete med Stockholms läns landsting – Regionplanekontoret, samt med Botkyrka kommun och Nacka kommun, och utgör en del i en bredare process av konstruktiva, resultatorienterade samtal kring miljonprogrammets upprustning och en ny form av samhällsbyggnad.

Tällberg Foundation agerade i denna process som processledare och ”samlande kraft”, och företrädde inte något enskilt intresse.