Swedish Tällberg Meeting 2011

Swedish decision-makers gathered in Sigtuna for a meeting on the possible integrated solutions for employment, infrastructure renewal and sustainability: “New paths and new agreements”. This seminar was built on a series of strategic meetings for the rebuilding of Swedish municipal housing, “Miljonprogrammet” (in Swedish).

Nya vägar och nya handslag – Sysselsättning, Infrastruktur, Hållbarhet

Heldagsmöte i Sigtuna den 29 juni 2011

Tällberg Foundation och Sigtuna kommun bjöd in progressiva beslutsfattare inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kring en heldags samtal om de nya strategiska och organisatoriska grepp som är nödvändiga för att möta Sveriges mer djupgående utmaningar och ta ett bredare grepp på svensk samhällsutveckling.

Mötet ägde rum dagen före Tällberg Forums öppnande och syftet var att brygga Tällberg Forums globala frågeställningar med dess praktiska konsekvenser för Sverige. Konkreta exempel på nya samhällsmodeller utgjorde fokus för mötet.

Sverige står idag inför nya typer av utmaningar – från stora demografiska förändringar, betydande utanförskap och ungdomsarbetslöshet, till den nödvändiga hållbarhetsanpassningen och behovet av stora infrastrukturinvesteringar. Utmaningarna är djupt integrerade och hanteringen av dem kräver nya arbetsmetoder och nya koalitioner mellan näringsliv, offentlighet och civilsamhälle. Ofta står behovet av helhetsgrepp och gränsöverskridande samarbeten dock i kontrast till redan lagda och inarbetade planer, organisationsstrukturer och företagsmodeller.

Miljonprogrammets förestående renovering är en tydlig illustration av dessa mer generella utmaningar. Många av områdena har stora sociala utmaningar och hög arbetslöshet, samtidigt som den fysiska miljön riskerar att förfalla. Renoveringsbehoven är redan stora och tillsammans med snabbt framväxande krav på energieffektivisering kan kalkylen framstå som ohållbar. Samtidigt finns möjligheten till enorma ekonomiska vinster i upprustning: genom ökat socialt engagemang, minskad arbetslöshet, lägre ohälsa, minskad brottslighet, minskat fysiskt slitage och energibesparingar – och framväxten av en möjlig ny exportindustri.  De centrala aktörerna – fastighetsägare, skola, näringsliv och kommunala, regionala och nationella beslutsfattare i offentlig förvaltning, etc – sitter dock ofta i separata organisationer och på separata budgetar. Det helhetsgrepp på utmaningen som krävs blir därmed svår att få till.

Den nödvändiga upprustningen av miljonprogrammet håller på att föda fram nya arbetssätt, organisationsstrukturer och finansieringslösningar. Dessa har betydligt bredare relevans, även för kommuner som inte själva sitter med just denna utmaning. Den förestående upprustningen av miljonprogrammet kan därmed bidra till en långt bredare förnyelse av svensk samhällsbyggnad.

Detta heldagsmöte blandade plenarsamtal med möjligheten att i en mindre grupp handfast lära känna och testa nya samverkansmodeller och nya angrepp på samhällbyggnad. Den förestående renoveringen av miljonprogrammet stod i centrum som en illustration av utmaningar med mer generell relevans.

Ondemand video from the 29 June 2011

Mötet genomförs i samarbete med Sigtuna kommun och med stöd av bl.a. KPMG, Energimyndigheten, Botkyrka kommun, Västerås stad, Stockholms läns landting – Regionplanekontoret, Siemens, Swedisol och Dagens Samhälle.